نمي خواهم به زشتي ها نگاهم را بيندازم ( محمد سلمانی ) - چهارشنبه 23 بهمن 1392
بي تو بودن راتمام شهر بامن گريه کرد( محمد سلمانی ) - چهارشنبه 23 بهمن 1392
وطنم شوکت و شکوه تو را ، کوه هاي بلند ( محمد سلمانی ) - چهارشنبه 23 بهمن 1392
شب در طلسم پنجره وامانده بود و من( محمد سلمانی ) - چهارشنبه 23 بهمن 1392
اي داغ ننگ خورده به چين جبين تان ( محمد سلمانی ) - چهارشنبه 23 بهمن 1392
عينکمو جا مي ذارم رو طاقچه ( محمد سلمانی ) - چهارشنبه 23 بهمن 1392
در آن درازترين شب که آب يخ زده بود ( محمد سلمانی ) - چهارشنبه 23 بهمن 1392
خواست تقدير کمرنگ خود را،از تهيگاه ( محمد سلمانی ) - چهارشنبه 23 بهمن 1392
اصلا"چرا سفيد ؟چرا پس سياه نه؟( محمد سلمانی ) - چهارشنبه 23 بهمن 1392
در گير تو بودم که نمازم به قضا رفت( محمد سلمانی ) - چهارشنبه 23 بهمن 1392
يباي من! آيينه ي تنهاشدنم باش ( محمد سلمانی ) - چهارشنبه 23 بهمن 1392
بين در سطر سطر صفح? فالي که مي بينم( محمد سلمانی ) - چهارشنبه 23 بهمن 1392
وقتي خدا به هيات يک زن تورا سرود( محمد سلمانی ) - چهارشنبه 23 بهمن 1392
شعارها همه يکدست زنده باد شدند( محمد سلمانی ) - چهارشنبه 23 بهمن 1392
شکسته ام شکسته اي صدا ندار( محمد سلمانی ) - چهارشنبه 23 بهمن 1392
دوشنبه بود زجا پاشدند سربازان ( محمد سلمانی ) - چهارشنبه 23 بهمن 1392
دوباره آمده در اين محله خانه گرفته ( محمد سلمانی ) - چهارشنبه 23 بهمن 1392
بيا به شعر لطيف سحاب گوش کنيم ( محمد سلمانی ) - چهارشنبه 23 بهمن 1392
يک روز در فصل پرواز بال مرا باز کردند( محمد سلمانی ) - چهارشنبه 23 بهمن 1392
گذار تنها بماند تنهاي تنها هميشه( محمد سلمانی ) - چهارشنبه 23 بهمن 1392
خوب شد کمي حال من بيا ( محمد سلمانی ) - چهارشنبه 23 بهمن 1392
چه در حياط چه در كنج بيشه سبز شديم( محمد سلمانی ) - چهارشنبه 23 بهمن 1392
در اين دقايق بسيار تلخ و تکراري( محمد سلمانی ) - چهارشنبه 23 بهمن 1392
روز و شب آنقدر زحمت مي کشم( محمد سلمانی ) - چهارشنبه 23 بهمن 1392
ما خاک بر سران فراموش مانده ايم( محمد سلمانی ) - چهارشنبه 23 بهمن 1392
ديدي آخر جدا شدي رفتي ، عاقبت بي وفا ( محمد سلمانی ) - چهارشنبه 23 بهمن 1392
صداي پاي کسي باغ را تکان مي داد( محمد سلمانی ) - چهارشنبه 23 بهمن 1392
من آن ستاره ي نامرئي ام که ديده نشد( محمد سلمانی ) - چهارشنبه 23 بهمن 1392
تاريخ‌نويسان كه قلم در كفشان بود ( محمد سلمانی ) - شنبه 5 بهمن 1392
آنقدر از مقابل چشمان تو رد شدم( محمد سلمانی ) - شنبه 5 بهمن 1392
صفحه قبل 1 2 صفحه بعد